Съобщения !

 ВНИМАНИЕ !!!!

Уважаеми, клиенти искаме да Ви информираме, че се преместихме на нов адрес. Новото ни местоположение е град Казанлък ул."Тонзос" 4 

 

 

ОБЩИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С КА ПДФ Печат Е-мейл
Въпрос:Длъжен ли съм да сключа договор за поддръжка на касовия апарат със сервизна фирма ?
Отговор:Длъжен сте по силата на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. При липса на договор глобата е същата, както при липса на касов апарат.


Въпрос:Сменям името и/или адреса на фирмата. Какво трябва да направя?
Отговор:

-трябва да се обърне към сервизната фирма, касовият апарат трябва да се препрограмира и издадат ново свидетелство за регистрация и договор с актуални данни, при което данните се актуализират и в НАП

 

Въпрос:Сменям типа и/или адреса на обекта. Какво трябва да направя?
Отговор:-трябва да се обърне към сервизната фирма, касовият апарат трябва да се препрограмира и издадат ново свидетелство за регистрация и договор с актуални данни, при което данните се актуализират и в НАП.

 

Въпрос:Кога се издава ново свидетелство за регистрация?
Отговор:

- При промяна в обстоятелствата на фирмата собственик, промяна в името и адреса на търговският обект и сключване на договор за поддръжка с нова  сервизна фирма;

- При загубване или унищожаване на старото свидетелство.


Въпрос:Загубих паспорта на касовия апарат. Какво трябва да направя?
Отговор:Заверява се уведомление в ТД на НАП, което сервизната фирма изпраща на произвoдителя. От там предоставят нов паспорт. Задължително се отбелязва, че е дубликат !Въпрос:Трябва ли да заверявам касовата книга в ТД на НАП ?
Отговор:Касовите книги и кочаните с касови бележки се прономероват и прошнуроват, но не се заверяват в ТД на НАП а се подпечатват с печата на собственика.На първа страница в касовата книга се отразяват: име, адрес и булстат на фирмата, тип и адрес на обекта, датата и часът на въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на касовия апарат, броят на кочаните и поредните номера на касовите бележки в тях, всяка промяна на данните (тип и/или адрес) в деня на настъпването й.В началото на всяка календарна година се започва нова касова книга.


Въпрос:Как да водя правилно касовата си книга?
Отговор:Дневните отчети се съхраняват в хронологичен ред в касовата книга.Не се отпечатва дневен отчет, ако в същия ден не са издавани касови бележки - в касовата книга за тази дата се записва оборот - 0.00лв.Дните, в които обекта не е работил, се вписват в касовата книга с текст "неработен ден" за съответната дата и подпис на собственика.При ремонт на касовия апарат, за съответната дата, в касовата книга се вписва текст "РЕМОНТ" и евентуалният оборот, изчислен по касовите бележки от кочан.В касовата книга на страницата за съответната дата се отбелязват всички промени в касовата наличност (служебно въведени и/или изведени суми), с точност до минута.Месечният отчет се отпечатва до 7-мо число на следващия месец и се съхранява в касовата книга на датата на отпечатването му. Същото важи и за годишния отчет.


Въпрос:Какво се прави при смяна на собственост на касовия апарат?
Отговор:

Действия на фирмата продавач :

 -издава фактура за продажба на касовия апарат на новия собственик;

-трябва да се обърне към сервизната фирма за отчитане на оборота от въвеждането на касовия апарат в експлоатация до момента по години и издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет ( в 4 екземпляра ) и смяна на фискалният модул. При самата смяна се изважда КЛЕН-а от устройството и се дава за съхранение от старият собственик ;

Действия на фирмата купувач :

-след програмиране и фискализация на ЕКАФП от сервизната фирма новият собственик получава договор за поддръжка и свидетелство за регистрация, след което може да извършва продажби с устройството.

 

Въпрос:При включване дисплея на касовия апарат не светва.
Отговор:Обърнете се към сервизна фирма. Най-вероятно батерията е изтощена или е повредено захранването.

 

Въпрос:На дисплея свети "КРАЙ ХАРТИЯ", "PF" или "ГР.ПЕЧ." Какво означава ?
Отговор:-

-Няма хартия - сложете хартия, подходяща за касовия апарат.

-Замърсен или повреден датчик за хартия. Обърнете се към сервизна фирма.


Въпрос:Смених хартиената лента, но касовият апарат не отпечатва нищо върху нея.
Отговор:

-Обърната (неправилно сложена) хартиена лента или хартиена лента, която не е предназначена за този модел касов апарат.

-Повреден принтер - обърнете се към сервизна фирма.


Въпрос:Не мога да заредя нова хартиена лента.
Отговор:Вероятно има попаднало чуждо тяло в принтера. Обърнете се към сервизна фирма.


Въпрос:По време на работа касовият апарат изписа "СПАД НАПРЕЖЕНИЕ". Какво да направя?
Отговор:Натиснете клавиш CL ( C ) за изчистване на дисплея . Kасовият апарат довършва започнатата операция. Ако това не помогне обърнете се към сервизна фирма.


Въпрос:Касовият апарат печата бледо.
Отговор:

-Ако касовият апарат е мобилен - батерията е изтощена. Незабавно я заредете .

-Ако касовият апарат не е мобилен - следва да се обърнете към сервизна фирма.


Въпрос:Касовият апарат изкарва съобщение "Грешка ФП", "Нулиран RAM" и започва да брои. Какво означава?
Отговор:Касовият апарат се е нулирал. Обърнете се към сервизна фирма.


Въпрос:От касовия апарат изчезнаха данните на фирмата.
Отговор:Касовият апарат се е нулирал. Обърнете се към сервизна фирма.


Въпрос:Касовият апарат изписва "Пълна фискална памет" или "Препълване ФП". Какво означава?
Отговор:Всички блокове във фискалната памет са запълнени. За да продължите работа трябва да се смени модула фискална памет. Обърнете се към сервизна фирма.


Въпрос:На касовите бележки се отпечатват грешни дата и/или час.
Отговор:Сверяването на дата и час е възможно само при отчетен касов апарат, не е възможно да се върнете на дата, по-ранна от датата на последния дневен отчет. Вероятно трябва да се смени батерията - обърнете се към сервизна фирма.
   


Въпрос:Въведох грешна сума. Какво да направя?
Отговор:- Преди да е приключен касовия бон е възможно анулиране на извършените продажби с клавиш VD. След приключване на касовия бон с TOTAL анулирането не е възможно. Извършва се сторно операция с касова бележка от кочан.
 

Партньори

Фирмите с които работим :

Съобщения !

 ВНИМАНИЕ !!!!

Уважаеми, клиенти искаме да Ви информираме, че се преместихме на нов адрес. Новото ни местоположение е град Казанлък ул."Тонзос" 4